Schijf 5 - Beheer

Registratie & Inspectie

Vanuit het WAS is het verplicht om als beheerder van een speeltuin de gegevens over inspectie en onderhoud vast te leggen in een vormvrij dossier (logboek). Daarnaast worden in het dossier ook gegevens bijgehouden over eventuele ongelukken die met het toestel zijn gebeurd.

Dossier:

 1. Registratie:
  • Naam en adres
  • Beschrijving van het speeltoestel
  • Fabrikant en importeur
  • Bouwjaar
  • Serie of type aanduiding
  •  
 2. Keuringen:
  • Datum en uitslag van de keuring
  • De aangewezen instelling die de keuring heeft verricht
  • Relevante informatie voor het beheer van het
  • speeltoestel n.a.v. de keuring
  • Ondergrond
  •  
 3. Inspecties:
  • Data en tijdstippen waarop inspecties en voor de veiligheid relevant onderhoud heeft plaats gevonden
  • Naam inspecteur en inspectie-bureau
  • Geconstateerde gebreken of veranderingen in de staat van het toestel die de veiligheid in gevaar kunnen brengen
  • De naam van degene die de reparatie uitvoert
  • De vervanging van voor de veiligheid kritieke onderdelen, incl naam van de leverancier

Ongevallen (indien van toepassing)

 • (Vermoedelijke) oorzaak
 • Opgetreden persoonlijk letsel
 • Genomen maatregelen

Inspectieformulier

Een uitgevoerde inspectie van een speel- of sporttoestel wordt vastgelegd in een inspectieformulier. Dit formulier is een onderdeel van het (vormvrije) dossier. Er zijn verschillende soorten inspecties:

Visuele inspectie:
Een globale controle van het toestel (wekelijks/ maandelijks)

Operationele inspectie:
De werking van het toestel controleren (per kwartaal)

Veiligheidsinspectie:
Hoofdinspectie volgens de norm NEN-EN 1176 en NENEN1177 (per jaar)

Urgentie:

De ernst van de constatering wordt aangeduid met cijfers van 1 tot 5, hierbij is 1 zeer urgent en 5 niet urgent.

Constatering:

Een omschrijving van de geconstateerde gebreken of veranderingen, aangevuld met opmerking/advies en foto.

Indien nodig wordt een werkbon naar de aannemer verstuurd om (herstel)werkzaamheden te verrichten.

Secties
Sectie toevoegen

Opmerkingen