Eindejaars nieuwsbrief Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst

2018 zit er alweer bijna op! Wat ons betreft kunnen we terugkijken op een mooi eerste jaar waarin het nieuwe speeltuinbeleid zijn intrede heeft gedaan. Wel heeft het veranderingen met zich mee gebracht. Wij hopen jullie hierbij zo goed mogelijk te hebben ondersteund en gefaciliteerd naar jouw Utrechtse Speeltuin van de Toekomst. In deze afsluitende nieuwsbrief van 2018 willen we de belangrijkste laatste ontwikkelingen delen:

 1. Werkgeverschap:
  • Technische bijeenkomsten
  • Handleiding Functionele inrichting
  • Subsidie Budget €13.500,- bijgebouwen, vervanging speelgoed e.d.
  • Checklist Werkgeverschap
 2. Collectief:
  • EHBO & BHV trainingen
  • Gezamenlijke Utrechtse Speeltuinen Website
  • Collegiale Visitatie
  • Digitale Bestuurskamer
  • Pedagogisch Klimaat
 3. Partners:
  • Overgang Dock
  • Dwarsverband
  • Stichting Speelruimte

Werkgeverschap

Technische bijeenkomsten: zijn ingezet door Roos van Bankaplein met als doel om gezamenlijk op te trekken door gebruik te maken gezamenlijke kennis, expertise en voordelen. Met name de speeltuinen die per 2019 volledig verzelfstandigd zullen zijn, hebben elkaar goed kunnen vinden op alle technische onderdelen. Volledige verzelfstandiging is een mooie ontwikkeling, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Juist door samen op te trekken, kan men elkaar goed op weg helpen.

KOM JE OOK?
Op zaterdag 9 februari vindt de cursus Inspecteur Basis Veiligheid van Speeltoestellen plaats! Geef je voor 10 januari 2019 op door te mailen naar: roos@speeltuinbankaplein.nl

Handleiding Functionele inrichting: In het verlengde van technisch beheer wordt er momenteel gewerkt aan een handleiding functionele inrichting. In deze handleiding zullen stapsgewijs processen en stappen worden besproken die vragen zullen beantwoorden als “wanneer je je speeltuin gaat (her)inrichten waar moet je dan aan denken of op letten?” Er wordt gekeken naar: welke kwaliteitseisen zijn er, speelwaarde van je inrichting, herkenbaarheid en toegankelijkheid. Zodra deze uit is wordt iedereen op de hoogte gebracht.

Subsidie Budget €13.500,- bijgebouwen, vervanging speelgoed e.d.: Alle speeltuinen hebben in 2018 een (deel) subsidiebudget ontvangen van €13.500,- Deze kan naar behoefte worden ingezet aan het subsidiedoel. Hiervoor geldt ook net als voor de totale ontvangen subsidie, dat zelfstandige speeltuinen naar wens een bedrag kunnen reserveren en meenemen naar 2019 met de volgende voorwaarden:

 1. Eigenaarsonderhoud moet in orde zijn.
 2. Opgebouwde reserve moet in de jaarrekening in kaart worden gebracht.
 3. Het dient te worden uitgegeven aan het subsidiedoel.

Zijn hier vragen over? Neem contact op met Rick de Kogel (r.de.kogel@utrecht.nl) of Jorden van Luxemburg (j.van.luxemburg@utrecht.nl).

Checklist Werkgeverschap: Wat zijn de mogelijkheden en risico's als werkgever, specifiek voor een speeltuin? Dit zette Nathan Rozema eerder op de afgelopen speeltuinbijeenkomst helder uiteen  door middel van een checklist. Wil je deze checklist ontvangen? Mail Alexander (info@speeltuinen.org) of Nathan (n.rozema@labyrinthonderzoek.nl).

Collectief

EHBO & BHV trainingen: Als speeltuin moet je kunnen aantonen dat je niet nalatig bent mocht het zover komen dat er een incident plaatsvindt in jouw speeltuin. In november hebben meerdere Utrechtse speeltuinen met in totaal +/- 50 mensen deelgenomen aan de EHBO & BHV trainingen. Ook in 2019 zal dit verder worden doorontwikkeld voor de Utrechtse speeltuinen die hieraan willen deelnemen.

 

Gezamenlijke Utrechtse Speeltuinen Website: zoals al in meerdere nieuwsbrieven langs is gekomen, wordt gewerkt aan een gezamenlijke Utrechtse speeltuinen website. Het oorspronkelijke idee van Angela (Kleine Dom) krijgt steeds meer vorm en bevindt zich in een vergevorderd stadium. Samen met een Utrechtse buurtbewoner worden naast de beheerde speeltuinen tevens alle speelplekken in kaart gebracht. Het is vooral de bedoeling om met deze website bezoekers te kunnen laten zien welke Utrechtse speeltuinen - en plekken zich allemaal in Utrecht bevinden. Tegelijkertijd is het een geweldig middel om de collectiviteit van alle Utrechtse speeltuinen op deze manier met elkaar te delen. We hopen begin 2019 de eerste conceptversie te kunnen tonen.

Collegiale Visitatie: In november hebben wederom de collegiale visitaties plaatsgevonden. Zoals gesteld en besproken in de laatste stedelijke bijeenkomst is de collegiale visitatie een goed middel om te leren van collega speeltuinen. Door een kijkje te nemen bij een van de speeltuinen uit jouw groepje kom je op een speelse wijze veel te weten over de belangrijkste onderwerpen die spelen. Super interessant en leuk dus! Jouw groepje nog niet gestart of wil je meer informatie? Neem contact op met Saskia of Marijke van speeltuin Noordse Park (speeltuinnoordsepark@gmail.com).

Visitatie in maart bij De Kleine Dom. Angela demonstreert hun deftige opbergsysteem voor buitenspeelgoed

Digitale Bestuurskamer: wisten jullie dat deze nieuwsbrief verstuurd is vanuit de Digitale Bestuurskamer? Wij denken dat de Digitale Bestuurskamer een ideaal instrument is om jouw speeltuinorganisatie duurzaam en overzichtelijk online in te richten. Op deze manier blijft kennis behouden en zijn killer features van de Digitale Bestuurskamer handig in te zetten. Denk hierbij aan: financiën koppelen, nieuwsbrieven versturen, rooster / agenda functie welke het mogelijk maakt om bijvoorbeeld jouw vrijwilligers in te delen, activiteiten te delen of om voor kinderfeestjes reserveringen te maken. Graag willen wij helpen met het inrichten van jouw Digitale Bestuurskamer. Hierbij kunnen belangrijke documenten worden ingevoegd en basiselementen klaar gemaakt zodat de DB voor jouw speeltuin klaar is om te gebruiken. Laat Sander Peters (sander.peters@sampac.nl) weten als jij hiervan gebruikt wilt maken.

Pedagogisch Klimaat: Elke speeltuin wil een fijne omgeving waarin gespeeld kan worden. Het is daarom ook een van de vereisten vanuit het beleidskader om aan te geven in jouw jaarplan hoe je bezig met het ontwikkelen van jouw pedagogisch klimaat op jouw speeltuin. Met een aantal speeltuinen hebben we met Dennis de Vries (d.devries@vreedzamewijk.nl) gekeken naar wat de methode Vreedzaam precies inhoudt en wat de achterliggende gedachte is.

Marijke (Speeltuin Noordse Park): “Dennis van Stichting Vreedzaam luisterde en herkende kritiekpunten op de methode. Ook legde hij de diepere bedoelingen achter Vreedzaam uit. Die zijn niet bij iedereen bekend! Wij hebben samen verkend wat we onder pedagogisch klimaat verstaan en zijn het erover eens dat dit een belangrijk aspect van het speeltuinleven is. Vervolgens bespraken we hoe we bevindingen van anderen met de Vreedzame methode kunnen polsen en hoe we er beter gebruik van kunnen maken.”

‘Vreedzaam werken’ gaat met name over het werken aan een gedeeld pedagogisch klimaat en gemeenschapsvorming. Natuurlijk is geen wijk (en dus ook geen speeltuin) hetzelfde. Tegelijkertijd betekent dit dan ook dat het goed is om kritisch na te denken over het pedagogisch klimaat en hoe vorm te geven aan burgerschap in jouw speeltuin. Dit is dus niet dogmatisch overal op dezelfde manier.

Zoals er ook in het beleidskader wordt benoemd is het de bedoeling dat iedereen nadenkt over hoe dit praktisch in te vullen is. Zo zijn er meerdere aanpakken die bijvoorbeeld leiden tot een positieve sociale gemeenschap en kan je op meerdere manieren tegemoet komen, of werken aan diversiteit. Het is echter wel van belang dat er wordt nagedacht over een passende aanpak of methodiek passend bij de wijkaanpak, de speeltuin of plek waar kinderen komen. De aanpak voor deze werkwijze komt vervolgens in het jaarplan te staan. We gaan nog verder in gesprek op welke manier we hierin samen kunnen optrekken en zullen waarschijnlijk een themabijeenkomst organiseren in het nieuwe jaar. Wil je nu al meer weten, meedenken of heb je vragen? Mail Janneke of Dennis.

Hiernaast zijn een aantal speeltuinmakers ook naar de bijeenkomst Playwork geweest en biedt dit mogelijk ook nieuwe inspiratie:
https://playworkfoundation.org/what-is-playwork/

Petra Mynarzova (Speeltuin Griftsteede): "Playwork is een werkwijze om kinderen in hun vrije tijd te begeleiden en te ondersteunen in hun vrije spel. Het komt uit Groot Brittannië waar het ontwikkeld is in de adventure playgrounds en benadrukt het belang van de eigen inbreng van kinderen en hun vrije spel."

Een playworker...

 • ondersteunt het speelproces
 • faciliteert het speelproces
 • grijpt zo min mogelijk in
 • verandert, verbetert, voegt toe aan de speelomgeving
 • is sensitief voor, en bewust van de speelbehoeftes van de kinderen
 • is nodig om kinderen te stimuleren zelf te spelen
 • heeft een andere relatie met het kind dan de ouder(s)
 • komt op voor de belangen van het spelende kind

Partners

DOCK Utrecht per 1 januari 2019 aan de slag als sociaal makelaar

DOCK Utrecht gaat de komende zes jaar verder bouwen aan wijken waarin bewoners zich thuis voelen en waarin iedereen kan meedoen. Na een selectieprocedure heeft de gemeente Utrecht deze opdracht aan DOCK gegund. De huidige vijf sociaal makelorganisaties geven op 1 januari 2019 het stokje door aan DOCK Utrecht.

Meedoen in de wijk

In alle wijken in Utrecht werken sociaal makelaars samen met bewoners die hun talenten, kennis en vaardigheden inzetten voor hun wijk. Door samen actief te zijn ontstaan wijken waar het fijn wonen is en waar veel georganiseerd wordt voor de buurt. Sociaal makelaars helpen buurtbewoners op weg om zelf iets te organiseren. Ook ondersteunen ze bij hulpvragen.

Veel vertrouwde gezichten Het overgrote deel van de sociaal makelaars en sociaal beheerders van de huidige sociaal makelorganisaties, DOENJA dienstverlening, Me’kaar, Vooruit, Welzaam en Wijk&Co, zetten op 1 januari 2019 hun werk voort als medewerker van DOCK. DOCK gaat het werk dat in Utrecht is opgebouwd voortzetten.

Speeltuinen

DOCK gaat ook verder met het beheer en sociaal makelen op de Speeltuinen. We gaan de volgende 11 speeltuinen nog beheren in 2019 (sommige maar voor een deel van 2019 ivm verzelfstandiging): Speeltuin de Gagelsteede, Speeltuin De Watertoren, Speeltuin De Duizendpoot, Speeltuin De Speelboom, Speeltuin De Bloesem, Bouwspeeltuin De Kameleon, Speeltuin Anansi, Speeltuin De Kleine Dom, Bouwspeeltuin Voorn, Speeltuin De Watergeus, Speeltuin Fort Luna. In januari komen de sociaal makelaars die actief zijn op de speeltuin bij elkaar om verder aan de slag te gaan met de gezamenlijke visie en werkplannen voor de speeltuinen.

Dwarsverband: “Tijdens het laatste speeltuinoverleg sloten we namens vereniging Dwarsverband een keer bij jullie aan. We hebben veel kennis is huis op het gebied van zelfbeheer en delen deze graag met jullie. Jullie zijn van harte welkom om een keer vrijblijvend aan te sluiten bij een van onze bijeenkomsten. Kijk op onze (binnenkort vernieuwde) website voor de datum van de eerstvolgende bijeenkomst of schrijf je in voor de nieuwsbrief: www.dwarsverbandutrecht.nl Je kan ook altijd mailen met coördinatoren Roos en Sarah via info@dwarsverbandutrecht.nl”

Stichting Speelruimte: Zelf ontvangen wij nieuwsbrieven van Stichting Speelruimte. Hier vinden wij vaak leuke artikelen, tips en inspiratie. Geef je ook op voor de nieuwsbrief! https://speelruimte.nl/wiezijnwij/nieuwsbrief/index.html

Afsluiting

In 2019 willen we als kwartiermakers zorgen voor nog meer collectiviteit d.m.v. specifieke onderdelen gezamenlijk te maken zoals EHBO, Speeltuinenwebsite, collegiale visitatie, DB en Pedagogisch Klimaat. Tevens willen we toewerken naar meer gezamenlijke bijeenkomsten waarbij specifieke behoeftes en positieve energie van zowel besturen als speeltuinmakers zullen worden gefaciliteerd. Hiernaast zijn we bezig met een stappenplan eigenaarschap en verzelfstandiging Utrechtse Speeltuinen. Wordt vervolgd dus in 2019!

Om het nieuwe jaar op een leuke manier te starten en samen terug te kijken op 2018 willen we jullie graag uitnodigen op 22 januari om 18.00 tot 20.00 op speeltuin de Hoef onder het genot van een feestelijk hapje en drankje!

Wil je ons laten weten of je komt? App, bel (+31 6 34951041) of mail Janneke (jannekebaan@mekaarutrecht.nl)

We wensen jullie hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en zien jullie graag 22 januari!

Janneke en Alexander

Kwartiermakers Utrechtse Speeltuinen van de Toekomst